Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Oznámenie

 

Táto Stránka je prevádzkovaná:

 

TYREDATING

Jednoduchá akciová spoločnosť so základným kapitálom  vo výške 8.100.000€

so sídlom v LYON (69004) – 107 rue Servient 69 003 Lyon (Francúzsko),

zapísaná pod č. 503 812 208 RCS LYON

DIČ: FR96503812208

Telefón: +334 88 68 21 30

 

Webhosting zabezpečuje:

 

Amazon Web Services EMEA SARL 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

 

Zodpovedný za prevádzku Stránky: Christophe TESSERAUD

 

Pred kontaktovaním webovej stránky www.pneumatiky-popgom.sk (ďalej len "Web") určenej k on-line predaju pneumatík a súvisiacich služieb si prosím dôkladne prečítajte tieto podmienky používania. K prístupu Stránky príslušnej krajiny prosím prejdite na koniec domovskej stránky.

 

Spoločnosti patriace do skupiny Michelin majú vlastnú právnu subjektivitu a samostatnú právnu identitu. Napriek tomu, môžu byť za účelom komunikácie informácií uverejnených na tejto stránke použité pri tejto komunikácii následujúce pojmy: "Michelin", "Skupina", "Skupina Michelin" a "my"; tieto pojmy zahrnujú všetky spoločnosti v rámci Skupiny Michelin, ktoré konajú samostatne.

 

ČLÁNOK 1: ÚČEL

 

Účelom tohto oznámenia je upraviť podmienky, na základe ktorých Vám bude Tyredating Stránku sprístupňovať a podmienky, podľa ktorých k nej budete pristupovať a používať ju.

 

Akýkoľvek prístup k Stránke musí prebiehať v súlade s týmto oznámením, u ktorého si Tyredating vyhradzuje právo na zmeny alebo aktualizácie a to kedykoľvek. Prístupom na Stránku a jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. 

 

ČLÁNOK 2: PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY A JEJ OBSAHU

2.1. Stránka: Prístup a používanie

 

Tyredating usiluje o to, aby bola Stránka prístupná, ale nie na základe akejkoľvek povinnosti. Výslovne sa stanovuje, že kvôli údržbe, aktualizáciám a ďalším dôvodom, napríklad technickým, právnym alebo bezpečnostným, môže byť prístup k celej alebo len časti Stránky a/alebo jej obsahu upravený, prerušený alebo dokonca ukončený. Tyredating nemôže byť za žiadnych okolností zodpovednou za dočasné alebo trvalé prerušenia a z nich pre Vás plynúcich dôsledkov.

 

Zaväzujete sa nepristupovať na Stránku alebo ju používať podvodným spôsobom a predovšetkým takým spôsobom používať interaktívne služby, v prípade, že takéto služby existujú.

 

2.2 Obsah: Prístup a používanie

 

Tyredating si vyhradzuje právo na úpravu, opravu, prerušenie a/alebo zmazanie celého obsahu a/alebo obsahu a/alebo Stránky kedykoľvek a to bez oznámenia vopred. V rámci nasledujúcich medzí Vám Tyredating udeľuje právo na sťahovanie, tlač a používanie obsahu Tyredating, (i) ktorý má sťahovanie sprístupnené, (ii) pre osobné a nekomerčné účely, (iii) v dobrej viere a (iv) nezasahovania  do označenia „chránený“ a dátumu zverejnenia takéhoto obsahu, ak bola takáto informácia poskytnutá. V žiadnom prípade nie je možné toto právo považovať za licenciu akéhokoľvek druhu, predovšetkým k značke alebo logu.

 

Akýkoľvek Obsah tretích osôb, ako je definovaný v článku 3.2, podlieha pravidlám stanoveným treťou stranou.

 

 

2.3 Obmedzenia používania

 

Pokiaľ Tyredating dopredu a výslovne nestanoví inak, sú zakázané akékoľvek reprodukcie, ďalšie prezentácie a použitia, mimo tie spomenuté vyššie, predovšetkým: 

 

  • akékoľvek adaptácie, zverejňovanie na požiadanie alebo bez, distribúcia, redistribúcia v akejkoľvek forme, šírenie celku alebo časti Stránky, a na Stránke zverejnených prác, služieb, ochranných známok a všetkých prvkov chránených alebo pravdepodobne chránených právom duševného vlastníctva;
  • akékoľvek vyčerpanie práv a/alebo opätovné použitie kvantitatívne alebo kvalitatívne podstatnej časti obsahu databáz vytvorených alebo sprístupnených na Stránke, (vrátane takéhoto použitia pre osobnú potrebu);
  • akékoľvek vyčerpanie práv a/alebo opätovné opakované a systematické použitie aj nepodstatných častí obsahu databáz vytvorených alebo sprístupnených na Stránke, (vrátane takéhoto použitia pre osobnú potrebu);
  • akýkoľvek odkaz, úprava, pridanie, zmazanie súvisiace s automatizovaným redakčným systémom pre online zverejnenie a úprava redakčných podmienok.

 

Pripomíname Vám, že okrem iného sú zakázané:

  • podvodný prístup a zadržiavanie automatického systému spracúvania dát,
  • podvodná/é obmedzenie, úprava a zväčšovanie dát v systéme,
  • obchádzanie tohto systému.

 

Akýkoľvek používateľ, ktorý koná podvodne podľa tohto oznámenia, sa vystavuje občianskoprávnemu alebo trestnému konaniu, týkajúcich sa konkrétne porušeniu práv z duševného vlastníctva, súvisiacich práv,  autorských práv k databáze a práv autora automatického systému spracúvania dát.

 

ČLÁNOK 3: PRÁVA K DUŠEVNÉMU VLASTNÍCTVU

3.1. Všeobecné informácie

 

Obsah (vrátane , ale nie výlučne informácií, textov, zložiek, grafík, obrázkov, dát, databáz, software, API, fotiek, vizuálov, videí a hudobného podkladu, log a ochranných známok ako aj forma týchto prvkov vrátane stránky samotnej) je chránený autorským právom a/alebo ďalšími právami k duševnému vlastníctvu. Obsah je výhradným vlastníctvom jeho zverejňovateľa/ov. Akákoľvek kópia, reprodukcia, prezentácia, zneužitie, adaptácia, pozmenenie, zmena, preklad, distribúcia, celku alebo časti obsahu, či už vo vlastníctve Tyredating alebo tretej strany, ktorá oprávnila Tyredating v určitom rozsahu, je protiprávna okrem práv presne vymedzených, ktoré Vám prináležia podľa článku 2 vyššie a/alebo práva k súkromnej kópie vyhradenej výlučne pre osobnú potrebu jej výrobcu. Obsah zverejnený na Stránke môže byť menený pred predchádzajúceho oznámenia a je sprístupnený bez záruky akéhokoľvek druhu,  výslovnej alebo konkludentnej, a nezakladá žiadne právo na náhradu škody. Logá sú prihlásené ochranné známky.

 

Dáta týkajúce sa pneumatík, súvisiacich služieb a dáta z montážnych centier, ktoré boli zozbierané a poskytnuté používateľom tejto Stránky k nahliadnutiu, tvoria databázu, ktorej autorom a vlastníkom je Tyredating. Obsah tejto databázy je preto chránená autorským právom a ustanoveniami zákona č. 98-536 z 1. Júla 1998 o právnej ochrane databází, ktorý transponuje smernicu 96/9/EC of 11 March 1996.

 

3.2. Doplňujúce pravidlá týkajúce sa Obsahu Tretích osôb

 

“Obsah Tretích osôb” vrátane, ale nie výlučne – informácie, texty, zložky, obrázky, grafiky, dáta, fotografie, vizuály, videá a hudobné podklady, software, API a databáze, URL odkazy, stránky tretích strán, dátové streamy zo sociálnych sietí, blogy dátové knižnice a slovníky a akýkoľvek iný obsah alebo majetok v akomkoľvek formáte, získaný alebo sprístupnený na Tyredating treťou stranou alebo prostredníctvom Stránky alebo pri používaní Stránky, sa riadi pravidlami stanovenými takouto Treťou osobou.

Tretia strana – vlastník, autor alebo poskytovateľ Obsahu Tretích osôb zostáva držiteľom práv k duševnému vlastníctvu týkajúcich sa obsahu a právo nakladať s týmto Obsahom Tretej osoby sa naďalej riadi použiteľnými podmienkami, ktoré stanovila tretia strana (vlastník, autor alebo poskytovateľ obsahu).

 

ČLÁNOK 4: ELEKTRONICKÁ POŠTA

 

Pre komunikáciu s Tyredating prostredníctvom e-mailu, musíte písať na tuto adresu sluzbyzakaznikom@popgom.sk. Odpoveď od Tyredating ako aj prístup na Stránku a k obsahu, nesmú byť považované alebo zakladať dôkaz o reklame propagácii alebo komerčných aktivitách na území, kde sa používateľ nachádza.

 

ČLÁNOK 5: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Radi by sme Vás odkázali na našu Zásady súkromia Privacy Policy [ML4]  a Zásady Cookies Cookies Policy[ML5] . Naša Stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky. Preto Vás upozorňujeme, že v prípade opustenia Stránky sa môžete dostať do vplyvu iných praktík týkajúcich sa ochrany osobných údajov, nad ktorými nemá Tyredating akúkoľvek kontrolu a za ktorú nieje zodpovedná.

 

ČLÁNOK 6: ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ

 

6.1 Všeobecné obmedzenia

V MEDZIACH ZÁKONA JE  OBSAH ZVEREJNENÝ A/ALEBO PRÍSTUPNÝ NA STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY BEZ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO KONKLUDENTNEJ ZÁRUKY AKÉHKOĽVEK DRUHU A TYREDATING VÝSLOVNE VYLUČUJE AKÚKLVEK SVOJU ZODPOVEDNOSŤ ZA CELKOVÝ OBSAH ALEBO JEHO ČASŤ  A/ALEBO STRÁNKU. TYREDATING PREDOVŠETKÝM NEZODPOVEDÁ ZA PRÍPADNÉ ZAMORENIE VAŠEJ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY (HMOTNEJ  AJ NEHMOTNEJ) PLYNÚCEJ ZO ŠIRENIA POČÍTAČOVÉHO VÍRUSU ALEBO INEJ NÁKAZY. JE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU, ABY STE PRIJALI VŠETKY VHODNÉ OPATRENIA NA OCHRANU SVOJEJ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

 

TYREDATING, JEHO ŠTATUTÁRI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, DODÁVATELIA ALEBO OBCHODNÍ PARTNERI SPOMENUTÝ NA STRÁNKE, NENESÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ OBČIANSKOPRÁVNU, ZMLUVNÚ ALEBO MIMOZMLUVNÚ, ZA AKÚKOĽVEK PRIAMU ALEBO NEPRIAMU ŠKODU, INCIDENT ALEBO NAPOMÁHANIE AKEJKOĽVEK POVAHY, KTORÉ VYÚSTI V AKÝKOĽVEK SPOR, PREDOVŠETKÝM PEŇAŽNEJ ALEBO OBCHODNEJ POVAHY, PLYNÚCI ZO SPRÍSTUPNENIA (NESPRÍSTUPNENIA) A/ALEBO Z POUŽITIA (NEPOUŽITIA) STRÁNKY ALEBO AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZÍSKANÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY VRÁTANE OBSAHU TRETÍCH OSÔB (AKO JE DEFINOVANÝ V ČLÁNKU 3.2 VYŠŠIE)

 

6.2. Doplňujúce ustanovenia o obmedzení zodpovednosti týkajúce sa Obsahu a Stránok Tretích osôb

 

STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ JEDNODUCHÉ ODKAZY ALEBO DEEP-LINKY NA STRÁNKY TRETÍCH OSÔB S PRÍPADNOU AUTORIZÁCIOU PRE TIETO DEEP-LINKY.

 

TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE, ŽE TYREDATING NENESIE ZODPOVEDNOSŤ A NIEJE POVINNÝ KONTROLOVAŤ, MONITOROVAŤ ALEBO NAPRAVOVAŤ STRÁNKY TRETÍCH OSÔB. TYREDATING TAKTIEŽ NEMÁ ŽIADNU KONTROLU NA TÝMITO STRÁNKAMI A PRETO NEMÔŽE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH PRÍSTUPNOSŤ, RELEVANTNOSŤ INFORMAÁCIÍ, DOSTUPNOSŤ, OBSAH, REKLAMY, PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH. TYREDATING NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU VÁŠHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽITIA STRÁNOK TRETÍCH OSÔB ALEBO NEREŠPEKTOVANIA PREDPISOV.

 

TYREDATING MÔŽE AKTUALIZOVAŤ, UPRAVIŤ ALEBO ZMENIŤ STRÁNKU, V DÔSLEDKU ÚPRAV ALEBO NEPRÍSTUPNOSTI OBSAHU TRETÍCH OSÔB ALEBO STRÁNOK. TYREDATING JE TAKTIEŽ OPRÁVNENÝ UKONČIŤ POSKYTOVANIE PRÍSTUPU K OBSAHU TRETÍCH OSÔB BEZ AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM.

 

ČLÁNOK 7: SUDISKO A ROZHODNÉ PRÁVO

 

Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Stránkou alebo týmto oznámením, budú prejednané pred súdom v Lyone (vo Francúzsku) a budú sa riadiť francúzskym právom. To nemá vplyv na ochranu spotrebiteľa podľa slovenského právneho poriadku. Používanie Stránok bude interpretované ako výslovný súhlas s aplikovaním tejto doložky. V prípade, že bude akékoľvek ustanovenie tohto dokumentu považované za protizákonné, neplatné alebo neúčinné z akéhokoľvek dôvodu, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení.

Dňa:: 26/07/2019