Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Údaje o Dodávateľovi

Meno dodávateľa:

Picmac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Sídlo dodávateľa:

4400  Nyíregyháza Derkovits u. 106-108

Telefón:

02/ 2220 2032

E-mail:

info@popgom.sk

DIČ:

SK4120197884

Číslo v obchodnom registri:

15-09-084200

Poskytovateľ hostingu:

 

Amazon Web Services EMEA SARL

 

 

 

 1. Všeobecné ustanovenia:
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako VOP) upravujú podmienky používania webovej stránky https://www.pneumatiky-popgom.sk/ (ďalej len ako „Webová stránka”) kupujúcim respektíve užívateľom Webovej stránky (ďalej len ako „Kupujúci”). VOP ďalej upravujú podmienky nákupu a uzatvorenia kúpnej zmluvy v internetovom obchode prevádzkovanom na Webovej stránke, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Ustanovenia týchto VOP respektíve oznámenia a iné informácie uverejnené na Webovej stránke je potrebné vykladať spoločne a vo vzájomnej súvislosti. V prípade, že sa obsah VOP líši od oznámení a iných informácií uverejnených na Webovej stránke, smerodajné sú ustanovenia VOP.

Kupujúci nákupom na Webovej stránke vyhlasuje, že berie na vedomie a akceptuje ustanovenia týchto VOP.

 1. Predávajúci: Dodávateľ respektíve Podnikateľský subjekt uverejnený vedľa jednotlivých produktov na Webovej stránke ako Predávajúci – so všetkými jeho kontaktnými údajmi a vlastnými zásadami ochrany osobných údajov – vo vzťahu k danému produktu. Ak vedľa ponúkaného produktu nie je uvedený iný Predávajúci, považuje sa za Predávajúceho Dodávateľ.
 2. Zmluva sa uzatvára v jazyku slovenskom.
 3. Objednávka vytvorená na Webovej stránke sa považuje za prejav vôle smerujúci k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Elektronicky uzatvorená zmluva sa nepovažuje za zmluvu písomnú, Dodávateľ ju nearchivuje, preto takáto zmluva dodatočne nie je prístupná ani dostupná k nahliadnutiu.  
 4. Predávajúci nepodlieha žiadnemu kódexu správania.

 

 1. Poskytované služby

Dodávateľ prostredníctvom Webovej stránky zabezpečuje predaj pneumatík a poskytuje zásielkové služby a služby internetového obchodu. 

 

 1. Podmienky používania

Kupujúci používa Webovú stránku na vlastné riziko.

Dodávateľ neberie žiadnu zodpovednosť za konanie užívateľov Webovej stránky ani za obsah nimi zverejnený. Kupujúci je povinný dbať na to, aby počas používania Webovej stránky neporušoval priamo ani nepriamo práva tretích osôb a právne predpisy. Kupujúci je výhradne a v plnej miere zodpovedný za svoje správanie.

Ak Kupujúci zistí na Webovej stránke chybný obsah, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dodávateľa, ktorý je oprávnený takýto obsah okamžite zmazať alebo upraviť.

Ak Kupujúci poruší ustanovenia týchto VOP, Dodávateľ je oprávnený Kupujúceho upozorniť, pozastaviť alebo zrušiť jeho účet, dočasne alebo natrvalo zablokovať jeho prístup na Webovú stránku.

Predávajúci je oprávnený svoje práva respektíve právne nároky vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto VOP previesť na inú osobu. Kupujúci má naďalej právo uplatniť si všetky nároky respektíve započítať protipohľadávky, ktoré mu v čase oznámenia prevodu práv vznikli na existujúcom právnom základe.

Kupujúci nie je oprávnený na prevod práv a právnych nárokov, ktoré mu vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto VOP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

Do obsahu sa podľa ustanovení týchto VOP zahrňujú predovšetkým, ale nie výlučne aj logá, grafické prvky, obchodné ochranné známky, fotografie a/alebo iný obsah zverejnený na Webovej stránke. 

 

 1. Proces nákupu

4.1.Registrácia:

Nákup na Webovej stránke je možný po predchádzajúcej registrácii.

Na účely registrácie je potrebné Dodávateľovi poskytnúť nasledujúce údaje:

 • Priezvisko
 • Meno
 • Názov spoločnosti (ak je to potrebné)
 • Daňové identifikačné číslo (ak je to potrebné)
 • Fakturačná adresa
 • Dodacia adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Heslo

Dodávateľ informuje Kupujúceho o úspešnej registrácii e-mailom.

4.2.Objednávka:

Ponúkané výrobky si Kupujúci môže objednať prostredníctvom Webovej stránky. Kupujúci má možnosť získať podrobné informácie o ponúkanom výrobku a jeho cene. Popisy výrobkov sú len informatívne, nie vždy obsahujú všetky relevantné informácie. Pre podrobný popis výrobku navštívte, prosím, oficiálnu stránku výrobcu. Informácie o výrobku pochádzajú od výrobcu, Dodávateľ nezodpovedá za ich obsah.

Kupujúci objednáva výrobok takým spôsobom, že ho vloží do košíka, uvedie potrebné doručovacie a fakturačné údaje a zvolí spôsob platby a dopravy. Umiestnenie výrobku v košíku neznamená dokončenie objednávky.

Kupujúci po akceptovaní týchto VOP dokončí objednávku stlačením tlačidla Objednávka (návrh na zmluvu).

 

Potvrdením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že ním zadané údaje sú pravdivé. Potvrdením Objednávky sa Kupujúci zaväzuje za tovar zaplatiť ním zvoleným spôsobom, ak tak neurobí, má Predávajúci právo plnenie Objednávky odmietnuť.

 

Prijatie Objednávky potvrdí Predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu do 24 hodín od vytvorenia Objednávky. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe potvrdenia Objednávky Predávajúcim formou zaslania potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcemu.

 

Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za doručené Predávajúcemu respektíve Kupujúcemu, keď ich má adresát k dispozícii. Ak Kupujúci v priebehu 24 hodín od vytvorenia Objednávky neobdrží od Predávajúceho potvrdzujúci e-mail, je povinný do 48 hodín od vytvorenia Objednávky o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa na e-mail uvedený v bode 1 týchto VOP. Ak tak Kupujúci neučiní, zbavuje sa Predávajúci zodpovednosti za nedoručenie potvrdzujúceho e-mailu v primeranom čase, ak je neskoré doručenie spôsobené zadaním nesprávnej e-mailovej adresy Kupujúcim alebo e-mail nemôže byť Kupujúcemu doručený z dôvodu preplnenej mailovej schránky.  

 

Ak Predávajúci nie je schopný Kupujúcemu zabezpečiť dodanie objednaného výrobku, je povinný Kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a v prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu vopred a akceptoval ukončenie platnosti kúpnej zmluvy, je povinný Kupujúcemu túto sumu vrátiť do 14 dní odo dňa ukončenia platnosti kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na úhrade kúpnej ceny aj formou splátok a/alebo na zmene platby.  

 

 

4.3.Ceny výrobkov

Ceny za tovar uverejnené na Webovej stránke sú brutto ceny, teda zahŕňajú DPH i všetky ďalšie dane a poplatky.

Ceny za tovar nezahŕňajú dopravné náklady. Balné neúčtujeme.

Všetky ceny sa tovar sú uvádzané v eurách (€).

Celková suma zahŕňa všetky poplatky, vrátane dopravných nákladov, ak Predávajúci účtuje poplatok za dopravu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za cenu, ktorá je aj napriek plnej obozretnosti z jeho strany alebo z dôvodu zlyhania elektronického systému evidentne nesprávna alebo výrazne odlišná od všeobecne známej ceny za výrobok (napríklad 0,- €). V takomto prípade môže Dodávateľ ponúknuť dodanie výrobku za správnu cenu, pričom Kupujúci túto ponuku akceptovať nemusí a má právo od kúpneho zámeru odstúpiť.

4.4.Záväznosť, potvrdenie objednávky

Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail najneskôr do 15 minút od obdržania jeho návrhu na uzatvorenie zmluvy. Potvrdzujúci e-mail obsahuje údaje Kupujúceho zadané počas objednávky (fakturačné a doručovacie údaje), identifikačné číslo objednávky, dátum objednávky, množstvo a druh objednaného tovaru, cenu za tovar, dopravné náklady a konečnú sumu na úhradu.

Ak Kupujúci po odoslaní objednávky a obdržaní potvrdzujúceho e-mailu zistí, že údaje v ňom sú nesprávne, v záujme predísť nesprávnemu plneniu bezodkladne, ale najneskôr do 1 hodiny od obdržania potvrdzujúceho e-mailu informuje o tejto skutočnosti Dodávateľa.

Ak Kupujúci neobdrží potvrdzujúci e-mail najneskôr do 24 hodín, objednávka stráca pre Kupujúceho záväznosť.

Potvrdzujúci e-mail je vyjadrením akceptácie návrhu na zmluvu Predávajúcim a zároveň uzatvorením platnej kúpnej zmluvy medzi Dodávateľom a Kupujúcim.

V prípade nedoručenia potvrdzujúceho e-mailu nedochádza k uzatvoreniu platnej zmluvy medzi zmluvnými stranami. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti za nedoručenie potvrdzujúceho e-mailu v primeranom čase, ak je neskoré doručenie spôsobené zadaním nesprávnej e-mailovej adresy Kupujúcim alebo e-mail nemôže byť Kupujúcemu doručený z dôvodu preplnenej mailovej schránky.  

Objednávka sa považuje za elektronicky uzatvorenú kúpnu zmluvu a ako takú sa na ňu vzťahujú ustanovenia Zákona č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a Zákona č. CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. Na zmluvu sa ďalej uplatňuje Nariadenie vlády č. 45/2014 (II.26.) o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov. 

Mylne zadaná objednávka:

 

Ak bola objednávka zadaná omylom, Kupujúci ju môže zrušiť ešte pred odoslaním zásielky bez akýchkoľvek následkov na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle Dodávateľa. Ak Dodávateľ nie je schopný objednávku splniť v predpokladanom termíne (napríklad dodanie výrobku si vyžaduje niekoľko týždňov), Kupujúci má právo objednávku zrušiť bez akýchkoľvek následkov. 

 

 

4.5.Platba

Kupujúci môže za tovar zaplatiť prevodom, na dobierku alebo platobnou kartou online (Visa, Mastercard).

Platba platobnou kartou online prebieha prostredníctvom platobnej brány Barion. Údaje o platobnej karte nemá obchodník k dispozícii. Službu prevádzkuje spoločnosť Barion Payment Zrt., ktorá pôsobí pod dohľadom Maďarskej národnej banky, číslo povolenia: H-EN-I-1064/2013.

 

4.6. Faktúra

Na základe objednávky vystaví Predávajúci Kupujúcemu ako potvrdenie o platbe faktúru, ktorú zašle na e-mail Kupujúceho.

 

4.7.Dodanie tovaru

 

Zásielky sú doručované prostredníctvom prepravnej spoločnosti.

Dopravu zabezpečuje prepravná spoločnosť:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Číslo v obchodnom registri: 13-09-111755

DIČ: 12369410-2-44

 

 

4.7.1 Dodacia lehota:

Pre dodaciu lehotu je smerodajná doba dodania uvedená pri výrobku. 

 

4.7.2. Dopravné náklady:

Po umiestnení tovaru do košíka systém automaticky vypočíta dopravné náklady.

4.7.3. Nadmerná zásielka:

Prepravná spoločnosť prepravuje zásielky s maximálnou hmotnosťou 30 kg. Kupujúci si môže objednať aj tovar s hmotnosťou presahujúcou tento limit, v tom prípade však musí počítať s tým, že objednávku môžeme rozdeliť do viacerých zásielok, kedy si za druhú (a každú ďalšiu) zásielku účtujeme dopravné náklady! 

Opakované doručovanie:

 

V prípade nevyzdvihnutia zásielky Kupujúcim v lehote 5 pracovných dní bude zásielka automaticky vrátená na adresu Predávajúceho. Na žiadosť Kupujúceho a po uhradení sumy za tovar prevodom a jej pripísaní na účet Predávajúceho bude zásielka na náklady Kupujúceho opätovne zaslaná na adresu Kupujúceho. Ak Kupujúci opakovane nevyzdvihuje svoje zásielky, je internetový obchod oprávnený zasielanie ďalších zásielok na príslušné meno a adresu odoprieť.   

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

5.1.Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia uverejnené v tomto bode sa týkajú výlučne fyzickej osoby, ktorá koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani povolania a ktorá si kúpi, objedná, dostane, použije, využije tovar a ktorá je príjemcom obchodnej komunikácie, návrhu obchodnej zmluvy (ďalej len ako „Spotrebiteľ”).

Spotrebiteľ má v zmysle Nariadenia vlády č. 45/2014 o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom v prípade kúpnych zmúv právo na odstúpenie od zmluvy aj bez udania dôvodu a to do 14 dní odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou prepravcu nadobudne

 • fyzickú držbu objednaného výrobku,
 • fyzickú držbu posledného výrobku, v prípade viacerých výrobkov objednaných v jednej objednávke a dodaných oddelene,
 • fyzickú držbu posledného dielu alebo posledného kusu, v prípade dodávky výrobku pozostávajúceho z viacerých dielov alebo kusov,
 • fyzickú držbu prvého tovaru, v prípade zmlúv na pravidelnú dodávku tovaru počas vymedzeného obdobia.

 

Ak Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch od skončenia pôvodnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy! Ak Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy v období týchto 12 mesiacov, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy Spotrebiteľ uvedené informácie dostane. V prípade viacerých výrobkov objednaných v jednej objednávke a dodaných oddelene sa lehota počíta odo dňa nadobudnutia posledného výrobku.  

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom prevzatia objednaného produktu.

V prípade, že sa Spotrebiteľ rozhodne od zmluvy odstúpiť, informuje o svojom rozhodnutí Dodávateľa formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú v bode 1 týchto VOP respektíve, ak Predávajúci a Dodávateľ sú dva odlišné podnikateľské subjekty, tak na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke Predávajúceho.

 

Spotrebiteľ uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy v lehote na odstúpenie, ak odoslal oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Predávajúcemu pred tým, ako táto lehota uplynula (aj keď na 14. deň).

Dôkazné bremeno týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmto článkom znáša Spotrebiteľ.

Predávajúci zašle Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy e-mailom v priebehu 3 pracovných dní.

Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný objednaný výrobok – v novom stave – zaslať späť na adresu Predávajúceho bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď oznámil Predávajúcemu svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak Spotrebiteľ výrobok odošle späť (podá na pošte alebo odovzdá prepravcovi) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru na adresu Predávajúceho znáša Spotrebiteľ. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy okrem nákladov na vrátenie tovaru žiadne iné náklady neznáša. V prípade, že žiadate o zrušenie objednávky, musíte sa skontaktovať so zákazníckym servisom spoločnosti POPGOM. Ak už bola objednávka dodaná  bude účtované spiatočné dopravné vo výške 5,- € s DPH za pneumatiku.

V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od zmluvy vráti Predávajúci Spotrebiteľovi všetky uhradené platby, okrem nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Predávajúci môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť.

Predávajúci vráti platby Kupujúcemu na ním udané číslo bankového účtu, a to formou bankového prevodu.

 

V prípade, že je vrátený tovar neúplný, poškodený alebo opotrebovaný, Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Takýto neúplný, poškodený alebo opotrebovaný tovar zašle Predávajúci späť Kupujúcemu.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je súčasťou prílohy týchto VOP.

 

 1. Zodpovednosť za vady, reklamácie

 

 

Na zodpovednosť predajcu vyplývajúcu zo záruky sa vzťahujú ustanovenia Zákona č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a Nariadenia Ministerstva hospodárstva č. 19/2014 (IV. 29.) o postupe pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich zo záruky na výrobky predané na základe zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom.

Ak zakúpený tovar vykazuje vadu, Kupujúci má právo – formou e-mailu – na uplatnenie reklamácie.   

Predávajúci vyhovie žiadosti o opravu respektíve výmenu tovaru do 15 dní.

Predávajúci vyhotoví o uplatnení reklamácie zo strany Kupujúceho zápisnicu, ktorá obsahuje meno a adresu Kupujúceho a jeho súhlas so spracovaním údajov uvedených v zápisnici podľa Nariadenia ministerstva hospodárstva č. 19/2014 (IV. 29.), ďalej názov a cenu predaného tovaru, dátum dodania tovaru Predávajúcim, popis vady, dátum oznámenia vady a uplatňovaný nárok. Okrem toho Predávajúci v zápisnici zaznamená odpoveď na reklamáciu ako aj poučenie Kupujúceho o tom, že v prípade sporu môže Kupujúci iniciovať zmierovacie konanie.

Predávajúci vyhotoví na žiadosť Kupujúceho kópiu zápisnice. Predávajúci je povinný uchovávať zápisnicu podľa ustanovení zákona o správe daní (daňový poriadok).

 

6.1.Zodpovednosť za vady

 

V prípade chybného plnenia zo strany Predávajúceho môže Kupujúci podľa zákona č. V z roku 2013 (Občiansky poriadok) uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady.

V prípade vady identifikovanej do 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru je jedinou podmienkou uplatnenia záručných práv oznámenie vady Predávajúcemu a preukázanie zakúpenia reklamovaného tovaru u Predávajúceho. V takomto prípade sa Dodávateľ zbaví záručnej zodpovednosti ak dokáže, že k poškodeniu tovaru došlo až po jeho dodaní Kupujúcemu.

Po uplynutí doby 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru prechádza dôkazné bremeno na Kupujúceho, ktorý musí preukázať, že ním rozpoznaná vada existovala už v čase dodania tovaru.

Reklamáciu je možné uplatniť aj v prípade zľavneného tovaru a to na kvalitu výrobku, ak Predávajúci pri výrobku neoznačil dôvod zlacnenia.   

Na vady spôsobené nesprávnym používaním výrobku nie je možné uplatniť reklamáciu.

Kupujúci môže v rámci nárokov zo zodpovednosti za vady:

 • žiadať opravu alebo výmenu výrobku, okrem prípadu, kedy Kupujúcim zvolený spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo záruky nie je možné realizovať alebo by takýto spôsob znamenal pre Predávajúceho v porovnaní s iným spôsobom uplatnenia záručných práv neúmerne vysoké náklady.
 • ak Kupujúci nemá záujem o opravu alebo výmenu výrobku, žiadať úmerné zníženie ceny výrobku, alebo vadu na náklady Predávajúceho odstrániť sám alebo požiadať na jej odstránenie niekoho iného, alebo – ako konečná možnosť - môže od zmluvy odstúpiť.   

Kupujúci má právo uplatnenie jedného druhu nároku zo zodpovednosti za vady zmeniť na iný, avšak náklady spojené s touto zmenou znáša Kupujúci s výnimkou prípadov, kedy táto zmena bola odôvodnená alebo k nej došlo z dôvodov na strane Predávajúceho.

Zistené vady je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 2 mesiacov odo dňa zistenia vady, oznámiť. Po uplynutí dvojročnej premlčacej doby, ktorá plynie odo dňa dodania tovaru, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady nie je možné.   

V prípade uzatvorenia zmluvy so subjektom vyňatým z definície spotrebiteľa môže oprávnená osoba svoje nároky zo zodpovednosti za vady uplatniť počas premlčacej doby v trvaní jedného roka plynúcej odo dňa dodania tovaru.

6.2. Záruka na výrobok

V prípade vady tovaru (hnuteľnej veci) môže Kupujúci, ktorý zodpovedá definícii spotrebiteľa – podľa vlastného uváženia – uplatniť svoje práva podľa bodu 6.1. alebo záruku na výrobok.

Kvôli tej istej vade nie je možné uplatniť súčasne zodpovednosť za vady a záruku na výrobok. V prípade úspešného uplatnenia práv vyplývajúcich zo záruky na výrobok je však Kupujúci na vymenený výrobok respektíve opravenú časť výrobku oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady.

V rámci uplatnenia záruky na výrobok môže Kupujúci požadovať opravu alebo výmenu vadného výrobku. Vadu výrobku v prípade uplatnenia záruky na výrobok musí dokázať Kupujúci.

Výrobok sa považuje za vadný vtedy, ak nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám platným v čase jeho zakúpenia alebo ak nemá vlastnosti uvádzané v popise výrobcu.

Kupujúci môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky na výrobok v priebehu dvoch rokov odo dňa zakúpenia výrobku. Po uplynutí tejto doby nárok na záruku zaniká. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť zistenú vadu výrobcovi. Za bezodkladné oznámenie vady sa považuje oznámenie vady v priebehu dvoch mesiacov od jej zistenia. Za škody vyplývajúce z omeškania ohlásenia vady zodpovedá spotrebiteľ.

Kupujúci môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky na výrobok voči výrobcovi alebo dodávateľovi hnuteľnej veci.

Výrobca, dodávateľ sa zbavuje svojho záväzku za záruku na výrobok jedine v tom prípade, ak preukáže, že:

 • výrobok nevyrobil respektíve nepredal v rámci svojej obchodnej činnosti alebo
 • sa vada výrobku podľa aktuálneho stavu vedy a techniky v čase uvedenia výrobku do obehu ešte nedala rozoznať alebo
 • k vade výrobku došlo následkom uplatnenia právneho nariadenia alebo povinného úradného predpisu.

Aby sa výrobca, predávajúci zbavil svojho záväzku za záruku na výrobok, stačí dokázať jeden z uvedených dôvodov.

6.3. Povinná záruka:

V prípade chybného plnenia je Dodávateľ povinný postupovať podľa ustanovení Nariadenia vlády č. 151/2003. (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré tovary dlhodobej spotreby.

Nariadenie vlády č. 151/2003. (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré tovary dlhodobej spotreby obsahuje predpisy súvisiace s povinnou zárukou. 

Vecná pôsobnosť nariadenia sa vzťahuje výlučne na výrobky predané v zmysle spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na území Slovenskej republiky a vymenované v prílohe nariadenia.

Povinná záručná doba na tovary dlhodobej spotreby uvedené v prílohe nariadenia vlády je 1 rok a začína plynúť dňom nadobudnutia tovaru Kupujúcim alebo v prípade uvedenia tovaru do prevádzky Dodávateľom alebo ním poverenou osobou, odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky.

Dodávateľ sa zbavuje záväzku za povinnú záruku jedine v prípade, ak dokáže, že vada výrobku vznikla až po plnení zmluvy.

Záručné práva si môže uplatniť jedine Kupujúci, ktorý zodpovedá definícii spotrebiteľa v zmysle nariadenia vlády.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli po nadobudnutí výrobku Kupujúcim z dôvodu

 • nesprávnej inštalácie (s výnimkou, ak výrobok uviedol do prevádzky Dodávateľ alebo ním poverená osoba respektíve ak nesprávna inštalácia bola zavinená nesprávnymi informáciami v návode na použitie)
 • používania výrobku v rozpore s jeho určením, ignorovania pokynov uvedených v návode na použitie,
 • nesprávneho skladovania, nesprávnej manipulácie, poškodenia,
 • škôd spôsobených prírodnými živlami a katastrofami.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje povinná záruka, môže Kupujúci:

 • v prvom rade – podľa vlastného uváženia – žiadať opravu alebo výmenu výrobku, okrem prípadu, kedy Kupujúcim zvolený spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo záruky nie je možné realizovať alebo by takýto spôsob znamenal pre Dodávateľa v porovnaní s iným spôsobom uplatnenia záručných práv a s prihliadnutím na hodnotu nepoškodeného výrobku, závažnosť porušenia zmluvy a škodu spôsobenú Kupujúcemu vyhovením jeho záručných práv, neúmerne vysoké náklady.
 • v prípade, že Dodávateľ odmietol opravu alebo výmenu výrobku alebo tejto požiadavke s prihliadnutím na záujmy Kupujúceho nedokáže vyhovieť v primeranom termíne, alebo už Kupujúci nemá záujem o opravu alebo výmenu výrobku môže Kupujúci – podľa vlastného uváženia – žiadať úmerné zníženie ceny výrobku, alebo vadu na náklady Dodávateľa odstrániť sám alebo požiadať na jej odstránenie niekoho iného, alebo môže od zmluvy odstúpiť. V prípade nevýznamnej vady nie je možné uplatniť právo odstúpenia od zmluvy.

Ak Kupujúci z dôvodu vady výrobku požiada o výmenu výrobku do troch pracovných dní odo dňa zakúpenia výrobku (jeho uvedenia do prevádzky), Dodávateľ sa nemôže odvolávať na neprimerané náklady, ale je povinný výrobok vymeniť, ak poškodenie výrobku bráni jeho správnemu používaniu. 

Opravu alebo výmenu – s prihliadnutím na vlastnosti výrobku a účel na aký ho Kupujúci zamýšľa používať – je potrebné zabezpečiť v primeranom čase a prihliadnutím na záujmy Kupujúceho. Dodávateľ musí usilovať o to, aby oprava alebo výmena bola prevedená maximálne do 15 dní.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať výrobok z dôvodu jeho záručnej opravy. V prípade výmeny (opravy) výrobku alebo jeho časti začína na vymenený (opravený) výrobok alebo jeho časť plynúť nová záručná doba.

Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša Dodávateľ.

Právo na odstránenie vady, ktorá sa vyskytne v rámci záručnej doby pri normálnom používaní výrobku, je možné uplatniť v servisných strediskách, ktorých adresy sú uvedené na konci záručného listu, avšak kontakt na príslušné servisné stredisko je možné získať aj prostredníctvom zákazníckej linky Dodávateľa.

Kvôli tej istej vade nie je možné uplatniť súčasne zodpovednosť za vady a záruku na výrobok. Okrem tohto obmedzenia si Kupujúci môže uplatniť záručné práva bez ohľadu na nároky vyplývajúce zodpovednosti za vady a záruky za výrobok.

Povinná záruka teda žiadny spôsobom nemá vplyv na uplatnenie práv Kupujúceho definované zákonom – predovšetkým na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, zo záruky na výrobok a na náhradu škody. 

Kupujúci oznámi Dodávateľovi svoj záujem uplatniť práva vyplývajúce zo záruky na kontakty uvedené v bode „Údaje o dodávateľovi”.

Ak medzi zmluvými strana dôjde k sporu, ktorý nedokážu urovnať, môže Kupujúci iniciovať zmierovacie konanie. 

6.4. Postup pri uplatnení záruky:

Kupujúci oznámi Dodávateľovi svoj záujem uplatniť práva vyplývajúce zo záruky na kontakty uvedené v bode „Údaje o dodávateľovi”.

O sťažnosti predloženej Kupujúcim spíše Dodávateľ zápisnicu.

Kópiu zápisnice poskytne Dodávateľ bezodkladne a preukázateľným spôsobom Kupujúcemu.

Ak sa Dodávateľ pri nahlásení vady výrobku nemôže vyjadriť k možnosti splnenia požiadavky Spotrebiteľa ohľadne záruky, je povinný svoje stanovisko – v prípade zamietnutia aj dôvody zamietnutia a možnosť obrátiť sa na zmierovací výbor – preukázateľným spôsobom oznámiť Spotrebiteľovi v priebehu 5 pracovných dní.

Dodávateľ je povinný zápisnicu uchovávať po dobu päť rokov od jej spísania a predložiť ju na žiadosť kontrolného orgánu.

 

 1. Možnosti uplatnenia práv

 

7.1 Miesto, čas a spôsob vybavovania sťažností

Kupujúci môže v súvislosti s výrobkom alebo konaním Predávajúceho podať sťažnosť na kontaktoch uvedených v bode 1 týchto VOP.

V prípade reklamácie postupujeme podľa podmienok uvedených v Nariadení vlády č. 45/2014 (II.26.). Na každú podanú sťažnosť odpovieme a pri prešetrovaní každého pochybenia spôsobenom nami respektíve našimi prepravcami postupujeme s prihliadnutím na záujmy Kupujúcich.

Svoju sťažnosť môžete predložiť Dodávateľovi:

prostredníctvom e-mailu na adrese: info@popgom.sk

Predávajúci odpovie na písomne podanú sťažnosť v priebehu 30 dní od jej podania. Kópiu odpovede na sťažnosť archivuje Dodávateľ po dobu 5 rokov.

V prípade zamietnutia sťažnosti informuje Dodávateľ Kupujúceho o dôvode jej zamietnutia.

 

 1. Ďalšie možnosti uplatnenia práv

Ak sa spotrebiteľský spor medzi Predávajúcim a Kupujúcim nepodarí vyriešiť priamo v rámci rokovania s Predávajúcim, Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na zmierovací výbor príslušný podľa miesta jeho bydliska a iniciovať zmierovacie konanie respektíve obrátiť sa na zmierovací výbor príslušný podľa sídla Predávajúceho. Okrem toho má Kupujúci k dispozícii na vymáhanie svojich práv tieto prostriedky.

Zmluvné strany sa dohodli, že nezávisle do bydliska Kupujúceho sa pri riešení sporov riadia ustanoveniami maďarského práva a udeľujú právomoc nasledujúcim maďarským subjektom na riešenie spotrebiteľských sporov.

 • Podanie sťažnosti na úrade pre ochranu spotrebiteľa,
 • Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom online platformy Európskej Únie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Na území Maďarska je oprávnený konať v cezhraničných spotrebiteľských sporoch vyplývajúcich z online spotrebiteľských zmlúv a zmlúv na poskytovanie služieb Budapeštiansky zmierovací výbor (BBT).

 • Podanie návrhu na začatie zmierovacieho konania

Zmierovací výbor príslušný podľa sídla Dodávateľa je Zmierovaci výbor Sabolčsko-satmársko-berežskej župy

Názov:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Sídlo: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefón: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Na účely ustanovení o zmierovacom výbore je za spotrebiteľa považovaná podľa osobitného zákona aj mimovládna organizácia, cirkev, obytný dom, bytové družstvo, mikro-, malý alebo stredný podnik, ktorý kúpi, objedná, dostane, používa, využíva tovar alebo príjemca obchodnej komunikácie alebo návrhu kúpnej zmluvy. 

Dodávateľ je v zmierovacom konaní povinný spolupracovať.

 

 1. Spracovanie osobných údajov

Dodávateľ spracúva osobné údaje Kupujúcich v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov uverejnených v osobitnej sekcii.

Zásady spracúvania osobných údajov sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa.

 1. Neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných obchodných podmienok

Ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú neplatnými, nemá to vplyv na platnosť kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto VOP a ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy ostávajú naďalej v platnosti. Platné ustanovenia kúpnej zmluvy je potrebné interpretovať tak, aby čo najviac odzrkadľovali pôvodný záujem Dodávateľa a Spotrebiteľa.

 1. Zmeny VOP

Ustanovenia VOP je Dodávateľ oprávanený v súlade s príslušnými maďarskými právnymi predpismi jednostranne pozmeniť alebo rozšíriť. Upravené VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke. Kupujúci, ktorý navštívi internetovú stránku Dodávateľa je povinný pravidelne sledovať zmeny týchto VOP. Pokiaľ Kupujúci po vstúpení úprav týchto VOP do účinnosti naďalej navštevuje internetový obchod a vytvorí objednávku, Dodávateľ to považuje za súhlas Kupujúceho so zmenou VOP. 

 1. Ďalšie ustanovenia

Tieto VOP boli vypracované s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. CLXIV z roku 2005, zákona č. CVIII z roku 2001, zákona č. CXII z roku 2011, zákona č. V z roku 2013, Nariadenia vlády č. 45/2014. (II.26.), Nariadenia Ministerstva hospodárstva č. 19/2014. (IV. 29.) a ďalších platných právnych predpisov.

Ustanovenia týchto VOP považuje každý Predávajúci uverejnený na Webovej stránke za záväzné.

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na Webovej stránke.

 

Adresát:

Picmac Kft.

Nyíregyháza

Vay Ádám krt 4-6. 1. em. 114/A-B

4400

 

 

Podpísaný týmto uplatňujem svoje právo na odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej došlo k zakúpeniu nasledujúceho výrobku/nasledujúcich výrobkov:

Druh zmluvy: Kúpno-predajná zmluva (zameraná na pneumatiky)

Presné pomenovanie výrobku:

Dátum uzatvorenia zmluvy/prevzatia výrobku:

Meno spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Sumu zodpovedajúcu cene výrobku prosím poukázať na nasledovný bankový účet:

Názov banky:

Majiteľ bankového účtu:

Číslo bankového účtu:

 

 

Dátum:

Podpis spotrebiteľa