Všeobecné obchodné podmienky

 

Spoločnosť TYREDATING SAS, so sídlom 107 rue Servient, 69003 Lyon, Francúzsko, korešpondenčná adresa v Slovenskej republike: TYREDATING SAS, Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava , DIČ: SK4020287227 (ďalej len „TD“), predáva prostredníctvom svojej internetovej stránky www.POPGOM.sk tovar objednávateľovi (ďalej len „klient“) len podľa nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“).

 

1.    Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 

1.1.    Zobrazenie výrobkov v online obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len nezáväzný online katalóg a treba ho chápať ako výzvu na predloženie návrhu zo strany klienta.

 

1.2.    Klient si môže vybrať zo sortimentu výrobkov TD a prostredníctvom tlačidla „vybrať “ ich môže zbierať v takzvanom nákupnom košíku. Klient si môže pri objednávke pneumatík objednať aj montáž pneumatík v servise. Pri objednávke musí klient oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mailovú adresu. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ predkladá klient záväzný návrh na kúpu tovaru nachádzajúceho sa v nákupnom košíku. Tento návrh však môže byť spracovaný a vybavený len vtedy, ak klient kliknutím na tlačidlo „VOP prečítané a akceptované“ akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky a tým sa im pre prípad prijatia jeho návrhu podriaďuje. 

 

1.3.    Prevzatie objednávky potvrdí TD klientovi bezodkladne elektronickou správou (e-mail), pričom v tejto správe sa ešte raz uvedie objednávka klienta. Potvrdenie prevzatia objednávky, ktoré obsahuje údaje objednávky, VOP spoločnosti TD a ďalšie informácie v zmysle § 10 ods. 1 slovenského zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ešte nepredstavuje prijatie návrhu, čo sa v tomto potvrdení aj výslovne uvádza. Ak klient v objednávke súčasne objedná aj montáž pneumatík, bude mu do 48 hodín po doručení objednávky spoločnosti TD oznámený termín montáže pneumatík v servise, ktorý TD vyhľadá s prihliadnutím na želanie klienta.

 

1.4.    K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza tak, že TD prijme návrh klienta obstaraním vyskladnenia tovaru podľa objednávky klienta. O tom TD zašle klientovi potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Ak TD návrh klienta neprijme, bude TD klienta o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

 

1.5.    Faktúra sa zasiela spravidla niekoľko dní po dodaní tovaru (pri objednávke bez montáže) alebo po termíne montáže. V prípade objednávky bez montáže môže byť faktúra zaslaná aj spolu s tovarom.

 

1.6. V prípade objednávok získaných prostredníctvom spolupráce s inými internetovými stránkami, tieto budú spracované rovnako ako objednávky z internetovej stránky www.POPGOM.sk a sú pod zodpovednosťou www.POPGOM.sk.

 

2.    Dodanie, dostupnosť tovaru

 

2.1.    Dodanie tovaru uskutoční dopravca, ktorého vyberie TD. Dodanie tovaru sa vykoná len v rámci územia Slovenskej republiky, a to na klientom uvedenú adresu na Slovensku alebo do ním vybraného partnerského servisu. 

 

2.2.    Ak by klient v prípade dodania tovaru na ním uvedenú adresu nemohol dodaný tovar prevziať – napr. pretože nebude doma – musí bezodkladne kontaktovať dopravcu, ktorý mu zanechal správu. Ak by nebol dopravca zastihnuteľný, môže klient kontaktovať aj priamo TD. V prípade, že klient neprevezme tovar do štrnástich dní po prvom pokuse o jeho dodanie, vráti dopravca tovar TD na náklady klienta.

 

2.3.    Ak klientom vybraný výrobok nie je trvalo možné dodať, oznámi TD bezodkladne túto skutočnosť klientovi. TD v tomto prípade upustí od prijatia návrhu klienta. K uzavretiu zmluvy v tomto prípade nedôjde. Ak klient už uskutočnil platby, budú mu bezodkladne vrátené. TD nezodpovedá za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú tým, že vybraný výrobok nie je možné trvalo dodať. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku omeškania s oznámením o trvalej nemožnosti dodania vybraného výrobku, zodpovedá TD len vtedy, ak toto omeškanie bolo spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

 

2.4.    Ak klientom v objednávke označený výrobok nie je len prechodne k dispozícii, TD bezodkladne oznámi túto skutočnosť klientovi. Pri omeškaní dodania tovaru o viac ako dva týždne je klient oprávnený svoj návrh na kúpu odvolať, čo však musí urobiť do jedného týždňa po oznámení o omeškaní dodávky. V takom prípade budú už vykonané platby klienta bezodkladne vrátené. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú na základe oneskoreného oznámenia o omeškaní dodávky, zodpovedá TD len vtedy, ak bolo oneskorenie spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. 

Ak dodacia doba od výrobcu objednaného tovaru je viac ako 5 dní, TD bezodkladne informuje kleinta o tejto skutočnosti.

Ak ani výrobca nepozná termín dodania tovaru, TD môže objednávku jednostranne zrušiť a ak už tovar bol zaplatený, vrátiť hodnotu tovaru, bez akejkoľvek pokuty.

 

2.5            Ak klientom vybraný a v objednávke uvedený výrobok nie je možné dodať, TD bezodkladne ponúkne alternatívne výrobky v tom istom rozmere, alebo výrobok v tom istom rozmere a značky, ktorý má vyššie rýchlostné a/alebo záťažové indexy respektíve ponúkne výrobok homologizovaný pre daný typ vozidla, ktorý je môžné použiť ako alternatívu.

 

3.    Kúpna cena, náklady dodania

 

3.1.    Kúpna cena príslušného tovaru sa určuje podľa cenníka TD, aktuálne platného v deň objednávky, ktorý je k nahliadnutiu na stránke www.POPGOM.sk. Ak si klient objedná aj montáž tovaru v servise, zvýši sa kúpna cena o poplatok za montáž, aktuálne platný v deň objednávky podľa cenníka TD, ktorý je k nahliadnutiu na stránke www.POPGOM.sk. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

3.2.    Za doručenie sa uplatňuje poplatok vo výške 2,- € za pneumatiku.

 

4.    Spôsob platby

 

4.1.    Kúpna cena je splatná bezprostredne po doručení objednávky klienta spoločnosti TD.

 

4.2.    Ak by zo strany TD nedošlo k obstaraniu vyskladnenia tovaru klientovi (pozri bod 1.4.), vráti TD bezodkladne klientovi prípadne už obdržanú kúpnu cenu.

 

4.3. Klient môže platbu realizovať platobnou kartou, bankovým prevodom, paypal alebo na dobierku.

 

4.3.1 Platobnou kartou: prijímame platobné karty typu: VISA, Mastercard

4.3.2 Bankovým prevodom na účet číslo 1098855000/1111 (UniCredit Bank Slovakia a. s.). Pre urýchlenie expedície tovaru a identifikáciu platby uvádzajte variabilný symbol.

4.3.3 Paypal: PayPal je internetová peňaženka, ktorá zabezpečuje transakcie na internete ako dôveryhodný tretí subjekt. Namiesto toho, aby ste všade vypisovali číslo svojej kreditky a dávali predajcovi údaje, zaplatíte účtom Paypal a ten vám sumu strhne z účtu/kreditky, ktorú mu zadáte.  Účet si môžete založiť na www.paypal.com.

4.3.4 Na dobierku: platba prebieha pri doručení tovaru kuriérskou službou zvolenou TD, ktorá doručí tovar na doručovaciu adresu klienta uvedenú v objednávke. Platba je možná len s hotovosťou, preto vás prosíme, pripravte si sumu celej objednávky v hotovosti, ktorú má právo prevziať kuriér pri odovzdaní tovaru u vás.

 

4.4.    Klient nie je oprávnený zadržať alebo započítať platby z titulu zabezpečovacích nárokov alebo iných vzájomných nárokov; to neplatí, ak by také právo mal zo zákona ako spotrebiteľ v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

4.5.    Ak je klient v omeškaní s platbou, má TD právo – nezávisle od uplatnenia výhrady vlastníctva podľa bodu 6. – na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 slovenského Občianskeho zákonníka.

 

 5.    Výhrada vlastníctva

 

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vo vlastníctve TD. Ak je klient v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako štrnásť dní, má TD právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru. Ak k tomuto okamihu už došlo k montáži pneumatík, musí ich klient na vlastné náklady opäť demontovať a zaplatiť za ich opotrebenie spôsobené používaním.

 

6. Plnenie zmluvných povinností zo strany TD

 

Zmluvné povinnosti TD sú splnené v okamihu, keď klient obdrží objednaný tovar 

 

 

7.    Informácia o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa

 

7.1.    Ak je klient spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť do štrnástich dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa, keď klient obdrží tovar a v prípade objednávky s montážou odo dňa termínu montáže. V prípade odstúpenia len od objednávky montáže začína táto lehota plynúť odo dňa uzavretia zmluvy (pozri bod 1.4). Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy listom alebo e-mailom na jednu z nasledujúcich adries:

 

TYREDATING SAS

Dúbravská cesta 2

841 04 Bratislava

 

e-mail: info@popgom.sk

 

7.2.    V prípade účinného odstúpenia od zmluvy musia byť obojstranne poskytnuté plnenia vrátené. TD vráti klientovi platby, ktoré klient už uhradil a nahradí klientovi nutné a účelné náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo montáže. Klient musí TD vrátiť obdržaný tovar a ak tento tovar už používal, musí zaplatiť primeranú náhradu za jeho používanie vrátane náhrady škody za jeho prípadné znehodnotenie. Vrátenie tovaru sa uskutoční tak, že si ho TD vyzdvihne. Náklady na vrátenie tovaru znáša klient ako spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, pričom platí za dohodnuté, že tieto náklady predstavujú 5,- € za jednu pneumatiku. Pre dohodnutie termínu vyzdvihnutia tovaru musí klient kontaktovať TD na nasledujúcom telefónnom čísle:

 

02 5010 2697

 

7.3.    Plnenia vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy musia byť vrátené do pätnástich dní. Táto lehota klientovi začína plynúť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy resp. odoslaním tovaru, ak sa to považuje za konkludentné odstúpenie od zmluvy; TD začína táto lehota plynúť prijatím tovaru.

 

8.    Záruka

8.1.    Ak má dodaný tovar vady, je klient v rámci zákonných ustanovení (§ 622 a nasl. slovenského Občianskeho zákonníka) oprávnený požadovať opravu, výmenu veci, primerané zníženie ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, má TD právo určiť spôsob, akým sa záruka vykoná. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný si uplatniť nároky zo záruky u TD do jedného mesiaca po zistení vady tovaru, inak je akákoľvek zodpovednosť TD za vady vylúčená. Pre klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej platí, že reklamácie, podľa ktorých tovar nebol dodaný úplne alebo riadne, musia byť uplatnené do siedmych dní po prevzatí tovaru, inak sa tovar považuje za tovar dodaný bez vád.

 

8.2.    Bežné odchýlky alebo odchýlky, ktorým sa technicky nedá zabrániť a týkajú sa rozmerov, vzorov, farieb, kvality atď. ako aj zmeny konštrukcie a vyhotovenia tovaru, nepredstavujú vadu, pokiaľ tieto odchýlky a zmeny nie sú podstatné. Všetky rozmery sú uvedené ako približné údaje.

 

8.3.    S klientmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je dohodnutá jednoročná záručná doba. Pre klientov, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, platí záručná doba dva roky. Záručná doba začína plynúť hneď po obdržaní tovaru klientom a v prípade objednávky s montážou v deň montáže.

 

8.4.    Vyhlásenia k záruke alebo v rámci záruky zaväzujú TD len vtedy, ak ich urobia zamestnanci TD. Vyhlásenia subdodávateľov nezaväzujú TD.

 

9.    Zodpovednosť za škodu

 

9.1.    TD zodpovedá v rámci zákonných ustanovení za škody, ktoré sa zakladajú na konaní TD, jej zákonných zástupcov alebo pomocníkov (predovšetkým subdodávatelia vykonávajúci montáž).

 

9.2.    Klient je sám zodpovedný za to, že objednané pneumatiky sú technicky vyhovujúce a z právneho hľadiska prípustné pre ním sledovaný účel použitia, predovšetkým pre montáž na jeho vozidlo. Hoci sa TD snaží na stránke www.POPGOM.sk prijať opatrenia na zabránenie chybám pri objednávaní (rozmer, index zaťaženia a rýchlosti, atď.), TD nezodpovedá za to, že klientom objednané pneumatiky nebudú pre ním sledovaný účel použitia technicky vhodné resp. z právneho hľadiska prípustné. TD ďalej nezodpovedá za škody vyplývajúce z toho, že klient ním objednané pneumatiky použije technicky nevhodne resp. právne neprípustným spôsobom, predovšetkým ak ich namontuje na svoje vozidlo. Klient v takýchto prípadoch zostáva povinný zaplatiť TD kúpnu cenu a nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

9.3.    TD nemôže zabezpečovať dátovú komunikáciu prostredníctvom internetu na základe súčasného stavu techniky bezchybne a/alebo kedykoľvek disponibilne. TD preto nezodpovedá za stálu ani nepretržitú disponibilitu svojho online systému obchodu.

 

9.4.    Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zostávajú nedotknuté.

 

 10.    Znášanie nebezpečenstva

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta odoslaním tovaru klientovi. Klient preto znáša riziko zaslania.

 

 

 

 

11.    Ochrana údajov

 

Je potrebné, aby TD v rámci uzatvárania zmlúv získavala údaje o klientovi. Klient preto vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby boli predovšetkým jeho meno, priezvisko, adresa bydliska a jeho e-mailová adresa (základné údaje vzťahujúce sa na osobu) získavané, spracovávané a využívané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ je to potrebné na založenie, obsahové spracovanie alebo zmenu zmluvného vzťahu. Tieto údaje sú chránené pred prístupom tretích osôb, nebudú tretím osobám postúpené a nie sú prístupné cez internet.

 

 12.    Oznámenia klientovi

 

Oznámenia klientovi sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke. Ak by klient nemohol z akýchkoľvek dôvodov prijímať e-maily odoslané spoločnosťou TD bez toho, aby TD dostala hlásenie chyby, takýto stav ide na ťarchu klienta.

 

 13.    Použiteľné právo

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi klientom a TD podliehajú slovenskému právu s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

 

 14.    Príslušnosť súdu

 

Pre všetky spory, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi klientom a TD, platí príslušnosť všeobecného súdu podľa slovenského občianskeho procesného práva.

 

 15.    Salvatorská klauzula

 

Ak by niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok bolo neúčinné alebo by sa neúčinným stalo, účinnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá. Neúčinné ustanovenie nahradia zmluvné strany po vzájomnej dohode právne účinným ustanovením, ktoré sa svojim ekonomickým významom a účelom čo najviac približuje neúčinnému ustanoveniu. Táto úprava platí rovnako v prípade chýbajúcich úprav.

 

Ponuka: Záruka najlepšej ceny POPGOM

 

Ak nájdete u nás zakúpené pneumatiky u iného dodávateľa za výhodnejšiu cenu, uhradí Vám POPGOM za určitých podmienok rozdiel:

 

* Musíte nám e-mailom zaslať dôkaz na adresu: uhradarozdielu@popgom.sk do 48 hodín po objednávke.

* Cena sa rozumie vrátane DPH, bez nákladov za zaslanie; vylúčené sú všetky druhy zliav z ceny a mimoriadne ponuky ako aj darčekové poukážky alebo prechodné reklamné akcie ako napr. výpredaj zvyšku tovaru (zľavové kupóny, darčekové poukážky, atď.).

* Ponuka konkurencie musí pochádzať z internetovej stránky, ktorá je v Slovenskej republike registrovaná a dodáva na celé územie Slovenska.

* Konkurenciou ponúkaný výrobok musí byť identický: nový výrobok rovnakej značky, rovnakej veľkosti, s rovnakým indexom rýchlosti, rovnakým indexom zaťaženia, s rovnakým profilom. Rok výroby pneumatiky konkurencie nesmie byť starší ako rok výroby pneumatiky POPGOM.

* Pneumatiky musia byť na sklade minimálne v požadovanom počte a dodacia lehota nesmie prekročiť dodaciu lehotu POPGOM. Okrem toho musí existovať možnosť dodať požadované pneumatiky do POPGOM v priebehu 5 dní.

* Cenový rozdiel musí predstavovať minimálne 3 eurá na produkt, bez nákladov na doručenie.

* Klient musí POPGOM uviesť adresu stránky a URL výrobku.

* Ponuka je obmedzená na jednu objednávku na osobu.

 

Vylúčenie:

Ponuka sa nevzťahuje na:

* výrobky v mimoriadnej akcii

* výrobky predávané súkromnými osobami alebo podnikateľmi na aukčných stránkach alebo prostredníctvom inzerátov

* stránky porovnávajúce ceny výrobkov

 

Záruka najlepšej ceny POPGOM detailne:

 

Ak ste zadali objednávku na našej stránke a potom zistíte, že slovenská internetová stránka ponúka rovnaké pneumatiky za výhodnejšiu cenu (s výhradou dole uvedených podmienok), môžete požadovať vrátenie rozdielu prostredníctvom e-mailu do 48 hodín po zadaní Vašej objednávky.

 

Prosím, zašlite nám nasledujúce údaje:

 

Kópiu Vašej faktúry alebo Vaše číslo objednávky, adresu web-stránky (presná URL stránky), na ktorej sa (výhodnejší) výrobok nachádza.

 

POPGOM sa zaväzuje, že po preskúmaní veci rozdiel uhradí najneskôr do 7 dní. Ak by nebolo možné dodržať túto lehotu z dôvodov, ktoré nezávisia od POPGOM, nemôže klient žalovať POPGOM na súde.

 

Ak bude klientovi suma vrátená na účet jeho kreditnej karty, rýchlosť, akou bude suma pripísaná na účet, závisí od typu kreditnej karty klienta: v prípade debetnej karty bude suma pripísaná v prospech bežného účtu v priebehu 3 až 8 dní v závislosti od banky; v prípade kreditnej karty sa suma objaví na konci mesiaca na účte kreditnej karty a nie na bežnom účte. Ak by vrátenie sumy trvalo dlhšie, musí klient kontaktovať svoju banku.

 

Táto ponuka je podmienená dodržiavaním právnych predpisov, najmä o zákaze predaja tovaru pod cenu.