Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Zásady spracúvania osobných údajov a používania cookies

 

 

 1. Prevádzkovateľ

 

Názov spoločnosti:

Picmac Kft.

Sídlo spoločnosti:

4400 Nyíregyháza,

Vay Ádám krt 4-6. 1. em. 114/A-B.

Číslo v obchodnom registri:

15-09-084200

Daňové identifikačné číslo:

SK4120197884

Zástupca spoločnosti:

Elekes Attila

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Na spracúvanie osobných údajov sa uplatňujú nasledujúce právne normy:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v platnom znení, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

 

 

 1. Informácie o spracúvaných údajoch

 

Rozsah spracúvaných údajov: online identifikátor dotknutej osoby.

Právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby.

Doba spracúvania údajov: do odvolania súhlasu.

 

 1. O cookies všeobecne

 

(1) Cookies (koláčiky) su malé textové súbory, ktoré navštívená webová lokalita ukladá v počítači užívateľa. Cookies slúžia na zlepšenie funkčnosti stránky a zvýšenie komfortu pri jej používaní. Existujé viaceré typy cookies, ktoré delíme do dvoch veľkých skupín. Jednu skupinu predstavujú cookies dočasné, ktoré webová stránka ukladá v zariadení užívateľa len počas určitej operácie (napr. počas bezpečnostnej identifikácie v internet bankingu), druhú skupinu predstavujú permanentné cookies (napr.: nastavenie jazyka webovej stránky), ktoré ostávajú v zariadení užívateľa do doby, kým ich nevymaže. Podľa nariadení Európskej komisie cookies [s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné pre využívanie určitej služby] je možné umiestniť v zariadení užívateľa jedine s jeho súhlasom.  

(2) V prípade cookies, ktoré si nevyžadujú aktívny súhlas užívateľa, je potrebné užívateľa pri prvej návšteve webovej stránky informovať o tom, že stránka používa súbory cookies. Toto upozornenie nemusí byť úplné, stačí, keď v ňom Prevádzkovateľ uvedie základné informácie a zároveň vloží odkaz na podstránku s podrobnejšími informáciami.

(3) V prípade cookies, ktoré si vyžadujú aktívny súhlas užívateľa, sa upozornenie pri prvej návšteve môže zobrazovať aj v tom prípade, ak použitie súborov cookies začína už samotným vyhľadaním stránky. Ak sa použitie cookies viaže vyslovene na službu požadovanú návštevníkom, upozornenie sa môže zobraziť aj pri využití tejto služby. V takomto prípade stačí stručné upozornenie s odkazom na podstránku s podrobnejšími informáciami.

(4) Webová stránka musí upozorniť návštevníka o používaní súborov cookies. Týmto upozornením Prevádzkovateľ informuje návštevníka o tom, ktoré údaje a za akým účelom spracúva pred využívaním i počas využívania služieb poskytovaných webovou stránkou vrátane údajov, ktoré nesúvisia priamo s užívateľom služby.   

 1. Používané cookies

 

Prevádzkovateľ informuje návštevníkov, že za účelom zisťovania návštevnosti webovej stránky a jej podstránok, sledovania správania návštevníkov, vypracovania štatistických analýz ako aj vyhodnocovania úspešnosti inzercie používa nástroje služieb Google Analytics, Google Remarketing, AdWords (Sledovanie konverzií) a Facebook Remarketing. Spomínané nástroje umiestňujú v počítači návštevníka webovej stránky tzv. súbory cookies, ktoré zbierajú údaje o užívateľovi. Návštevníci webovej stránky (Dotknuté osoby) udeľujú Prevádzkovateľovi súhlas na používanie nástrojov služieb Google Analytics, Google Remarketing, AdWords (Sledovanie konverzií) a Facebook Remarketing. Zároveň udeľujú Prevádzkovateľovi súhlas na sledovanie svojho užívateľského správania a používanie všetkých nástrojov, ktoré dané služby poskytujú. Užívateľ má právo kedykoľvek zablokovať súbory cookies podľa nižšie uvedeného postupu.  

Informujeme užívateľov, že nastavenia a používanie nástrojov služieb Google Analytics, Google Remarketing, AdWords (Sledovanie konverzií) a Facebook Remarketing je plne v súlade s požiadavkami úradov pre ochranu osobných údajov.
Ako uvádza spoločnosť Google, nástroje Google Analytics hlásia interakcie návštevníkov na webovej stránke predovšetkým pomocou súborov cookies prvej strany. Tieto cookies zbierajú len údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu užívateľa. Prehliadače nezdieľajú svoje vlastné súbory cookies medzi doménami. Podrobnejšie informácie o cookies nájdete v reklamnom systéme spoločnosti Google a v databáze FAQ v sekcii o ochrane osobných údajov.

 

 1. Google Analytics:

 

Prevádzkovateľ využíva nástroje služby Google Analytics predovšetkým na vypracovanie štatistík, ktoré slúžia na analýzu úspešnosti kampaní. Využívaním tejto služby Prevádzkovateľ získava informácie o návštevnosti webovej stránky a o dobe, ktorú návštevníci na stránke strávili. Program rozpoznáva IP adresu návštevníka a vie tak vyhodnotiť či ide o opakovanú alebo prvú návštevu webovej stránky a zároveň vie odsledovať pohyb návštevníka na webovej stránke. 

 

 1. Google Remarketing:

 

Prevádzkovateľ popri údajoch zhromažďovaných pomocou nástrojov služby Google Analytics využíva na zber údajov aj nástroje služby Google Remarketing a súbory DoubleClick cookies. Súbory DoubleClick cookies umožňujú využívanie služieb remarketingu, ktorý zabezpečuje umiestnenie reklám Prevádzovateľa na voľných reklamných plochách spoločnosti Google v zariadení návštevníka webovej stránky. Prevádzkovateľ využíva nástroje služby Google Remarketing pre uverejnenie online reklamy. Reklamy Prevádzkovateľa uverejňujú externí poskytovatelia služieb – napríklad spoločnosť Google – na webových stránkach. Prevádzkovateľ a externí poskytovatelia služieb, napríklad spoločnosť Google, používajú vlastné súbory cookies (napr. Google Analytics cookies) a cookies tretích strán (napr. DoubleClick cookies) za účelom získania informácií na základe predchádzajúcich návštev užívateľa na webovej stránke respektíve za účelom optimalizácie a uverejňovania reklamy.

 

 1. Sledovanie konverzií v Google AdWords:

 

Cieľom sledovania konverzií v Google AdWords je vyhodnocovanie účinnosti AdWord reklám Prevádzkovateľom formou súborov cookies umiestnených v zariadení užívateľa. Tieto cookies majú životnosť 30 dní a nezbierajú osobné údaje.

 

 1. Facebook Remarketing

 

Za účelom zvyšovania efektivity reklamy na Facebooku a vyhotovenia tzv. remarketingového zoznamu používa Prevádzkovateľ Facebook remarketing pixely, ktoré po návšteve webovej stránky umožňujú zverejnenie relevantných reklám na webových stránkach externých poskytovateľov služieb – napríklad Facebooku. Remarketingové zoznamy neumožňujú identifikáciu užívateľa. Neobsahujú osobné údaje návštevníka, identifikujú len prehliadač.

 1. Blokovanie cookies

 

Súbory cookies môžete spravovať alebo zablokovať v prehliadači vášho počítača, v závislosti od jeho nastavení, v menu obvykle cez Nástroje > Nastavenia > Ochrana súkromia v sekcii Súbory cookies, kde môžete povoliť alebo blokovať jednotlivé  druhy cookies na svojom počítači.

Užívatelia, ktorí nechcú, aby Google Analytics sprístupnil informácie o ich návšteve na webovej stránke si môžu nainštalovať doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics.

 

Ak chcete zablokovať činnosť nástrojov služby Analytics, vyhľadajte doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics a nainštalujte ho do svojho prehliadača. Podrobnejšie informácie o inštalácii a odinštalovaní doplnku nájdete v pomocníku prehliadača.

 

 1. Prístup k osobným údajom a ochrana osobných údajov

 

 1. Prístup k osobným údajom a ich sprostredkovanie

 

Osobné údaje poskytnuté Vami, ako dotknutou osobou spracúvajú zamestnanci Prevádzkovateľa za účelom plnenia svojich povinností.

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje poskytuje príjemcom uvedeným v prílohe týchto zásad.

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje príjemcom alebo štátnym orgánom neuvedeným v prílohe týchto zásad len výnimočne.

 

Môže tak konať v prípade, že

 

 • je voči dotknutej osobe vedené súdne konanie a príslušný súd si vyžiada dokumenty s jej osobnými údajmi,
 • polícia vyhľadá Prevádzkovateľa a v záujme vyšetrovania si vyžiada dokumenty s osobnými údajmi dotknutej osoby.

 

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na svojich serveroch elektronicky respektíve v určitých prípadoch v papierovej forme. Na uchovávanie osobných údajov Prevádzkovateľ nevyužíva služby iných spoločností.

Prevádzkovateľ je vytvorením vhodných podmienok povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo pozmeňovaním. O prístupe k osobným údajom uchovávaným na serveri vedie Prevádzkovateľ evidenciu, ktorá umožňuje skontrolovať kto, kedy a k akým osobným údajom mal prístup.

 

 1. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním osobných údajov

 

 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

 

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom.

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a informácie o tom:

 

 1. aké osobné údaje sa spracúvajú,
 2. na akom právnom základe sa spracúvajú,
 3. za akým účelom sa spracúvajú,
 4. z akých zdrojov boli získané,
 5. akú dobu budú uchovávané.

 

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom,

 1. sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 2. sa nevzťahuje na anonymizované údaje;
 3. sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sa jej netýkajú; a
 4. zahŕňa aj jej pseudonymizované údaje.

 

Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby poskytne prístup k jej osobným údajom a kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie/opakované kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov.

 

Právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov

 1. sa nevzťahuje na anonymizované údaje;
 2. sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 3. sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sa jej netýkajú; a
 4. zahŕňa aj jej pseudonymizované údaje.

 

Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby opraví alebo doplní jej osobné údaje. Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté (ak takí existujú), každú opravu osobných údajov pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

 1. Právo na vymazanie osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo žiadať o vymazanie osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak

 1. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, a
 2. dotknutá osoba požiada o vymazanie osobných údajov, a
 3. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získaval alebo inak spracúval.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak

 1. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, a
 2. dotknutá osoba požiada o vymazanie osobných údajov, a
 3. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a
 4. neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak

 1. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre realizáciu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany, a
 2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, a
 3. oprávnené dôvody spracúvania osobných údajov nemajú prednosť pred námietkou dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak

 1. dotknutá osoba požiada o vymazanie osobných údajov, a
 2. spracúvanie týchto osobných údajov Prevádzkovateľom nie je protiprávne, alebo
 3. vymazanie je povinné v zmysle platných právnych predpisov, alebo
 4. sú údaje dotknutej osoby zbierané v súvislosti so službami informačnej spoločnosti.

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté (ak takí existujú), každý výmaz osobných údajov pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(a)        sa nevzťahuje na anonymizované údaje;

(b)       sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

(c)        sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sa jej netýkajú; a

(d)       zahŕňa aj jej pseudonymizované údaje.

 

Ak dotknutá osoba žiada obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu podozrenia na nesprávnosť údajov, Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie jej osobných údajov počas obdobia, ktoré mu umožní overiť správnosť osobných údajov. 

Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ak je ich spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich spracúvania.

 

Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ak

(a)        dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania osobných údajov, a

(b)       Prevádzkovateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania, a

(c)        dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ak

 1. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva z oprávnených dôvodov, a
 2. dotknutá osoba čaká na potvrdenie o tom, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté (ak takí existujú), každé obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

Ak Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, môže

(a)        tieto osobné údaje uchovávať,

(b)       tieto osobné údaje s jej súhlasom spracúvať,

(c)        tieto osobné údaje spracúvať za účelom preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

 

 

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám (pokiaľ je to technicky možné) prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Právo dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov

(a)        sa nevzťahuje na anonymizované údaje;

(b)       sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

(c)        sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sa jej netýkajú; a

(d)       sa nevzťahuje na jej pseudonymizované údaje.

 

 1. Lehota na vybavenie žiadostí dotknutej osoby

 

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť a odpovedať na právo dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odkedy si dotknutá osoba právo uplatnila.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že boli porušené Vaše práva, kontaktujte priamo Prevádzovateľa za účelom vzájomnej dohody. V prípade, že vzájomná dohoda nevedie k úspechu alebo nemáte záujem o takýto postup, môžete svoju sťažnosť adresovať súdu alebo Národnému úradu pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií (NAIH). V prípade súdneho konania môžete sťažnosť adresovať miestne príslušnému súdu.

 

Kontaktné údaje NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefón: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; webová stránka: www.naih.hu

 

 1. Úprava týchto zásad

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť znenie týchto zásad. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle príslušných právnych predpisov informovať zákazníkov listom alebo formou e-mailu o vykonanej zmene.