Nasledujúce políčka nie sú správne:

 

(?)
(?)
Vyhľadať

Minimálna hĺbka dezénu a právne požiadavky

Minimálna hĺbka dezénu a právne požiadavky

Zákony upravujú nielen hĺbky dezénu pneumatiky, ale tiež konštrukciu pneumatiky.

V Y H L Á Š K A č. 464/2009 Z.z.Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

464/2099 Z.z.

§ 5 Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze

 • (1) Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určenévýrobcom vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii alebov technickom osvedčení vozidla.
 • (2) Pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich konštrukcia, vyhotovenie, rozmery a husteniezodpovedali podmienkam prevádzky, najmä najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla (povolenýmzaťaženiam pripadajúcim na nápravu) a jeho najväčšej konštrukčnej rýchlosti, a aby pritomdosahovali čo najväčšiu životnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla. Nosnosť pneumatík nesmie byť nižšia ako povolené zaťaženie pripadajúce na koleso (nápravu) vozidla. Ako náhradné kolesos pneumatikou smie byť na núdzový dojazd použité koleso s pneumatikou inej alebo zvláštnejkonštrukcie určené na tento účel výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky.
 • (3) Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nesmie byť prekročené hustenie predpísané výrobcom pneumatík. Pri zdvojenej montáži koliesmusia byť na hustenie vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vyhotovené tak, aby satlak vzduchu v pneumatike dal kedykoľvek ľahko upraviť alebo merať, a to zo strany vonkajšiehokolesa, bez demontáže kolies alebo inej obťažnej manipulácie. Pneumatiky na náhradné použitiemusia byť nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle.
 • (4) Ak sa použijú zimné pneumatiky s označením „M+S", „M.S." alebo „M & S" s nižšoukategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, je nutné na túto skutočnosťupozorniť dodatkovým označením formou nálepky. Kategóriu rýchlosti vozidla sa odporúča znížiťnajviac o jednu rýchlostnú kategóriu nižšiu, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla. Údaj nanálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť zimných pneumatík namontovaných navozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradenézariadením trvale nainštalovaným vo vozidle napríklad palubným počítačom.
 • (5) Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky,trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchudezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
  • a) 1 mm na vozidlách kategórie L
  • b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, kedy osobitný predpis
 • (6) Pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami „M+S", „M.S." alebo „M & S".(6) Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých nezaťažených pneumatík na rovnakej náprave alebo na zdvojenej montáži nesmie byť väčší ako 1,5 % vonkajšieho priemeru.
 • (7) Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách len, keď sú homologizované podľa predpisu EHK č. 108 5) alebo podľa predpisu EHK č. 109.5)
 • (8) Protektorované pneumatiky sa nesmú používať na prednej náprave autobusov triedy II a IIIvozidiel kategórie M2 a M3 ani na vozidlách na prepravu nebezpečných vecí definovaných v časti 9 bodu 9.1.2 dohody ADR.

17)

 • (9) Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované iba odborne podľa podmienok uvedených v technickej norme alebo podobnej technickej normetýkajúcej sa opravy pneumatík. Na núdzový dojazd môže byť pneumatika opravená svojpomocne pomocou schválených prípravkov aplikovaných vstreknutím roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými opravnými materiálmi bez demontáže pneumatiky. Všetky poškodené miestana pneumatike musia byť opravené. Nepripúšťa sa použitie duše do neopravenej bezdušovej pneumatiky. Opravené pneumatiky môžu byť použité len v tej istej alebo nižšej kategórii rýchlostia nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií musí byť pôvodné označenie odstránené a nahradenénovým trvalým označením. Ak nie je možné po oprave použiť pneumatiku ako bezdušovú, musí byť označenie „TUBELESS" na obidvoch bočniciach pneumatiky odstránené. Pripúšťa sa použitieduše v prípadoch drobných prepichov alebo drobných poškodeniach behúňa s následnou stratoutesnosti bezdušovej pneumatiky.
 • (10) Drážky dezénu pneumatík určených pre vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidláoznačené výrobcom môžu byť dodatočne prehĺbené spôsobom predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol Q s priemerom najmenej 20mm alebo nápis „REGROOVABLE". Prehlbovanie drážok dezénu pneumatík vozidiel kategórie M1je zakázané.
 • (11) Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, s výnimkou vozidielzáchrannej služby, zakázané.
 • (12) Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosuhnacích síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom nachádzajúcim sa medzikolesom a povrchom pozemnej komunikácie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia musia byť schváleného typu a môžu sa použiť iba na vozidlách s rozmermi pneumatík uvedenýmiv návode na použitie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia nesmú byť poškodené do takejmiery, aby bola ovplyvnená ich funkčnosť na vozidle.
 • (13) Na vozidle nesmú byť, s výnimkou núdzového dojazdu, súčasne použité pneumatiky rôznychrozmerov a konštrukcií, pokiaľ pri schválení nebolo určené inak. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky. Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia diagonálna(BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná (BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika rovnakého rozmeru, konštrukcie, kategórie použitia, názvu výrobcu alebo obchodnejznačky, indexu nosnosti, kategórie rýchlosti a prierezu. Kategóriou použitia sa rozumiea) normálna cestná pneumatika, b) špeciálna pneumatika1.pneumatika pre špeciálne použitie napríklad pre zmiešané použitie na cestu a mimo nej,2.pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,c) pneumatika pre jazdu na snehu („M+S", „M.S." alebo „M & S"),d) náhradné pneumatiky pre dočasné použitie.

Povinnosti vodi!a v zime!

Zákon č. 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov): § 38, Osobitosti premávky v zimnom období (1) Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M a N môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byťvybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou. (2) Ustanovenie odseku 1 neplatí a) pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd, b) pre terénne motorové vozidlo c) pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu. (3) Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.

Tipy pre vás
Sadzobník pokút platný od 24. Júla 2012: Nesplnenie si povinností v zime:
 • Jazda bez zimných pneumatík (M1 a N1) 60 Eur
 • Jazda bez zimných pneumatík (M2, M3, N2, N3) 60 Eur
 • Neodstránenie z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu 60 Eur